مسابقه ساخت ایمشن در رابطه با مصرف صحیح آب در بخش کشاورزی

  

  تاریخ شروع
1398/05/27
ساعت 00:01
  تاریخ پایان
1398/06/31
ساعت 22:59
  تاریخ اعلام نتایج
1398/07/15
ساعت 23:59