• مسابقه شماره: 02
    عنوان: ارسال آثار نقاشی و کاریکاتور در رابطه با تغییر الگوی کشت در استان قم
    تاریخ شروع: 1396/07/18  15:00:00
    تاریخ پایان: 1397/02/31  23:59:00
      شروع مسابقه